debian和 ubuntu下安装PHP7.4时curl报错 curl: symbol lookup error: /lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so.4 解决方法

1. 检查已安装版本
首先,检查系统上安装的 libcurl 和 nghttp2 的版本。

dpkg -l | grep libcurl
dpkg -l | grep nghttp2

3 卸载原有的库

apt-get remove --purge libcurl4 libnghttp2-14

4. 手动下载和安装最新版本
下载并安装 nghttp2
下载网址 https://github.com/nghttp2/nghttp2
找到最新版下载,这里现在最新的是下载nghttp2 v1.62.1

wget -c https://github.com/nghttp2/nghttp2/releases/download/v1.62.1/nghttp2-1.62.1.tar.gz
tar -xvzf nghttp2-1.62.1.tar.gz
cd nghttp2-1.62.1
./configure
make
make install

下载并安装 libcurl
官网:https://curl.se/download.html
最新版,这里我们下载curl-8.8.0

wget https://curl.se/download/curl-8.8.0.tar.gz
tar -xvzf curl-8.8.0.tar.gz
cd curl-8.8.0
./configure --with-nghttp2=/usr/local --with-openssl
make
make install

创建系统链接

ln -s /usr/local/bin/curl /usr/bin/curl

版权声明:
作者:鲤小牛
链接:https://yunweiba.com/176.html
来源:运维吧
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>